ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje správce

  • Společnost/Jméno a příjmení: Lukáš Fröhlich
  • Sídlo/Bydliště: Husova 2514, 440 01, Louny
  • IČ: 88707784
  • Telefon: 910 128 673
  • E-mail: info@mojestiznost.cz

Osobní údaje, které zpracováváme

Abychom mohli vyřešit Vaši žádost o náhradu škody za Vás, potřebujeme od Vás následujících osobní údaje: - jméno a příjmení, emailovou adresu a adresu místa, kde ke škodě došlo. Tyto údaje nám odevzdáte vyplněním formuláře zveřejněného na webové stránce mojestiznost.cz.

V případě úspěšného vyřízení Vaší žádosti (získání peněžné částky) Vás budeme kontaktovat o doplnění následujících osobních údajů: číslo bankovního účtu. Údaje týkající se Vašeho bankovního účtu jsou určeny výhradně k účelům převodu finančních prostředků na Váš účet.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze k následujícím účelům:

 • předsmluvní jednání (vyplnění formuláře na podání žádosti o náhradu škody);
 • zaslání informace o průběhu objednané služby, tzn. k plnění smluvního vztahu (tj. potvrzení, oznámení, aktualizace a podpůrná a administrativní sdělení);
 • kontaktování za účelem řešení problémů souvisejících s využíváním služby nebo webové stránky;
 • plnění zákonných povinností;
 • zlepšování kvality poskytovaných služeb.

Všechny požadované osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem zastupování zákazníka vůči společnosti, od které je požadována náhrada škody. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném na vyřízení žádosti zákazníka. Jediným účelem zpracování osobních údajů je naplnění podstaty objednané služby - zastupování ve věci náhrady škody. Bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany naší společnosti plnit.

Zpracování osobních údajů je patřičně zabezpečeno a chráněno přiměřenými organizačními a technickými opatřeními.

Udělení souhlasu

O udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vás žádáme zejména při:

 • objednávce našich služeb (součást formuláře);
 • užívání tzv. cookies.

Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu info@mojestiznost.cz s uvedením Vašeho jména, příjmení a adresy z důvodu Vaší identifikace. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v zákonem stanovené lhůtě. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Příjemci Vašich osobních údajů jsou pouze společnosti, vůči kterým Vás zastupujeme ve věci náhrady škody. Tyto třetí osoby potřebují přístup k Vašim údajům, aby mohli oprávněnost Vaší žádosti o náhradu škody řádně prozkoumat.

Bez Vašeho souhlasu neposkytujeme osobní údaje jiným třetím osobám než výše uvedeným, ani je nesdílíme s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů:

 • dodržování právních předpisů nebo v reakci na požadavky právních předpisů;
 • v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo nabytím všech nebo části naší společnosti ze strany jiné společnosti nebo v průběhu takového procesu.

Při zpracovávaní osobních údajů nedochází k jejich přenosu do jiných zemí.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů dle GDPR, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte níže uvedená práva, které můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);
 • právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že zpracováváme nepřesné nebo nepravdivé údaje);
 • právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů);
 • právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány);
 • právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba);
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Naše společnost využívá cookies ke sledování návštěvnosti webových stránek.

Při navštívení webové stránky mojestiznost.cz evidujeme Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a konkrétní podstránky, které jste si u nás prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování celkové návštěvnosti, případně diagnostice problémů a ke zpracování interních statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.

Účelem sledování návštev je pouze zkvalitňování našich služeb.

Datum účinnosti: 01.08.2019