Obchodní Podmínky a použití webových stránek

Tyto podmínky popisují právní vztah mezi zákazníkem, který požaduje náhradu škody (dále jen zákazník) a mojestiznost.cz. Odesláním formuláře na webových stránkách www.mojestiznost.cz zákazník s těmito podmínkami souhlasí.

Základní pojmy

Žádost (Formulář) - formulář sloužící ke sběru údajů o potenciálním zákazníkovi nezbytných pro podání žádosti o náhradu škody u distributora. Vyplňuje se pouze elektronickou formou na webové stránce mojestiznost.cz.

Potenciální zákazník - vyplnění formuláře na webové stránce mojestiznost.cz nazakládá automaticky nárok na náhradu škody. Potenciálním zákazníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která vyplní formulář sloužící ke sběru údajů o události nezbytných pro předběžné posouzení oprávněnosti žádosti o náhradu škody u distributora, tzn. zda se jedná o žádost přijatou nebo zamítnutou.

Přijatá žádost - žádost, kterou jsme podle uvedeného popisu události potenciálním zákazníkem a s ohledem na požadavky příslušné vyhlášky vyhodnotili za předběžně oprávněnou. O přijetí žádosti zákazníka informujeme emailem. Dále postupujeme postoupením žádosti na distributora/dodavatele komodity.

Zamítnutá žádost - žádost, kterou jsme podle uvedeného popisu události potenciálním zákazníkem a s ohledem na požadavky příslušné vyhlášky vyhodnotili za neoprávněnou. O rozhodnutí o nepřijetí žádosti k dalšímu zpracování potenciálního zákazníka informujeme emailem. Dále ve věci zamítnuté žádosti nepostupujeme, další komunikace s potenciálním zákazníkem neprobíhá.

Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, kterou jsme informovali o přijetí žádosti, tzn. žádost jsme vyhodnotili jako předběžně oprávněnou. Dále postupujeme postoupením žádosti na distributora/dodavatele komodity ve jméně zákazníka.

Úspěšná žádost – žádost o náhradu škody, kterou distributor/dodavatel uznal za oprávněnou a rozhodl o vyplacení náhrady škody podle příslušné vyhlášky zákazníkovi, jehož jménem žádáme o náhradu škody.

Neúspěšná žádost – žádost o náhradu škody, kterou distributor/dodavatel neuznal za oprávněnou a rozhodl o nevyplacení náhrady škody podle příslušné vyhlášky zákazníkovi, jehož jménem žádáme o náhradu škody.

Odměna (provize) – předem stanovená fixní odměna za naše služby, o kterou se zákazníkovi snižuje distributorem/dodavatelem přiznaná náhrada škody.

Potenciální zákazník a Zákazník

Služby jsou k dispozici pouze osobám ve věku minimálně 18 let. Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením webových stránek a jakoukoli další aktivní účastí prohlašujete a zaručujete se, že jste plnoletou fyzickou osobou, popř. osobou v rámci právnické osoby, která je způsobilá k uzavírání smluv, a že veškeré registrační údaje, které jsou Vámi předkládány, jsou přesné a pravdivé.

Vyhrazujeme si právo podle svého výlučného uvážení odmítnout poskytnutí služby kterékoli fyzické nebo právnické osobě.

Poplatky a platby

V případě úspěšné žádosti, tzn. distributor/dodavatel rozhodne o oprávněnosti žádosti a uhradí náhradu škody, platí zákazník provizi, která činí 25% z celkové částky vyplacené distributorem/dodavatelem. V případě, že nedojde k uznání žádosti distributorem/dodavatelem za oprávněnou, provizi nám zákazník nehradí.

Mojestiznost.cz je oprávněna si svoji provizi ze zaslaných prostředků distributorem/dodavatelem odečíst před zasláním částky na bankovní účet zákazníka, jehož jménem žádala o náhradu škody u distributora/dodavatele.

V průběhu řešení žádosti o náhradu škody mohou vzniknout další náklady, například náklady na právní zastoupení, soudní poplatky a podobně. Takové náklady nejdříve uhradí mojestiznost.cz a v případě úspěšného sporu je následně hradí protistrana (distributor/dodavatel). V případě neúspěchu je hradí mojestiznost.cz.

Náklady na případné bankovní převody nebo transakční poplatky nese zákazník.

Mojestiznost.cz si vyhrazuje právo upravit výši provize. Jakékoli takové změny nabudou účinnosti poté, co je Mojestiznost.cz oznámí jejich uveřejněním na webových stránkách.

Změnu výše provize nelze aplikovat na již probíhající posuzování žádostí u distributora/dodavatele.

povinnosti zákazníka

Zákazník se zavazuje k následujícímu:

 • v případě, kdy je to nutné, bez zbytečného odkladu poskytnout mojestiznost.cz všechny doplňující důležité informace k žádosti o náhradu škody, tak abychom mohli žádost vyřídit co nejdříve.
 • uvádět relevantní a pravdivé informace k žádosti o náhradu škody.
 • zdržet se kontaktování distributora/dodavatele či vyjednávání s ním. V případě, že bude zákazník distributorem/dodavatelem náhrady škody kontaktován, odkáže ho na mojestiznost.cz.

Práva mojestiznost.cz

Mojestiznost.cz si vyhrazuje následující práva:

 • získávat informace k žádosti o náhradu škody ze všech možných zdrojů a poskytnout kontaktní údaje zákazníka či informace o jeho žádosti jakékoliv třetí straně podle zásad ochrany osobních údajů (GDPR).
 • podniknout jakékoliv právní kroky, které by mohly přispět k vyplacení náhrady škody.
 • kdykoli upustit od dalších kroků, například pokud získané nové informace podle názoru mojestiznost.cz naznačují změnu pravděpodobnosti získání odškodného. Například v případě, že dojde ke změně legislativy, došlo k promlčení, distributor/dodavatel není schopen dostát svým závazkům či z jiných důvodů.
 • jménem zákazníka uzavírat dohody k zajištění vyplacení zákazníkova nároku na škodu v případě, kdy distributor/dodavatel není schopen plnit své finanční závazky. Částka stanovená v takové dohodě pak nahrazuje původní zákazníkův nárok.
 • účtovat náklady přímo zákazníkovi ve výši 25% předpokládané výše náhrady škody a navíc dokumentované náklady jako například právní poplatky a náklady na zastoupení v těchto případech:
  • pokud je náhrada škody distributorem/dodavatelem vyplacena přímo zákazníkovi.
  • pokud si zákazník přeje ukončit vztah s mojestiznost.cz předtím, než je uzavřen proces řešení žádosti o náhradu škody.
  • pokud se zákazník v rozporu s doporučením mojestiznost.cz rozhodne přijmout nebo odmítnout dohodu o náhradě škody s distributorem/dodavatelem.
  • pokud zákazník záměrně nesdělil informace relevantní pro řešení jeho žádosti o náhradu škody nebo záměrně poskytl informace nepravdivé nebo po písemné výzvě od mojestiznost.cz opakovaně neplní své povinnosti. Mojestiznost.cz je oprávněno smluvní vztah se zákazníkem písemně okamžitě ukončit.

Práva ZÁkazníka

Zákazník ponechává obvykle všechny kroky k uplatnění nároku na mojestiznost.cz. Nicméně zákazník má kdykoli tato práva:

 • Zákazník má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů od podání případu bez uvedení důvodu, a to písemným oznámením - vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je k nalezení v závěru těchto obchodních podmínek.
 • Po uplynutí lhůty 14 dnů od podání žádosti přes formulář na webových stránkách mojestiznost.cz kdykoli ukončit spolupráci s mojestiznost.cz, a to písemným oznámením a po zaplacení všech nákladů.
 • Zákazník bude seznámen s každou navrhovanou dohodou, a to předtím než bude uzavřena. Může zvolit jiné řešení než to, doporučované, v takovém případě zaplatí mojestiznost.cz vynaložené náklady.
 • Zákazník má právo uzavřít dohodu o náhradě škody s distributorem/dodavatelem bez zapojení nebo vědomí mojestiznost.cz. V takovém případě je zákazník povinen uhradit náklady na řešení žádosti ve výši 25% z předpokládané výše náhrady škody, v případě již probíhajícího soudního řízení i společně s náklady na soudní řízení.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi zákazníky a naší společností týkající se nabízených služeb a užívání webových stránek, a nahrazují veškerá předchozí nebo současná sdělení a návrhy (ať již ústní, písemné nebo elektronické).

Pokud je kterékoli ustanovení těchto obchodních podmínek považováno za nevymahatelné nebo neplatné, toto ustanovení bude vyloučeno nebo omezeno na minimální nezbytný rozsah a nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost ostatních oddělitelných ustanovení obchodních podmínek.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto obchodní podmínky, jakož i zásady ochrany osobních údajů (GDPR), které jsou neoddělitelnosu součástí obchodních podmínek, a to bez udání důvodu. O případných změnách budou zákazníci informováni prostřednictvím zveřejnění oznámení na webových stránkách anebo zasláním oznámení prostřednictvím emailu. Znění nových obchodních podmínek či zásad ochrany osobních údajů je účinné ode dne jejich uveřejnění na našich webových stránkách, není-li stanoveno jinak.

Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy vyplývající z těchto obchodních podmínek se řídí českým právem.

Datum účinnosti: 1.8.2019Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.


Adresát:

Lukáš Fröhlich - Mojestiznost.cz

Husova 2514, 440 01, Louny

email: info@mojestiznost.cz


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:


Datum objednání:


Jméno zákazníka:


Adresa zákazníka:


Datum:
Podpis zákazníka

(pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)